RADIO ON LINE

FELIZ DATA DE ORIXA BARA

ADÚRÀ-ORIN ÈS_Ù-BÀRÀ (Rezos cantados de Exu-Bará) ONÍLÙ (tamborero) Oríkì (Alabanza) Ajúbà Bàrà-Légbà, Olóde, Ès_ù-L_nà, Bàrà Dage burúkú, ...